Використання програмного рішення MASTER:Бізнес (2018.10)


94 відео, загальна тривалість - 17 годин 33 хвилини

10 практичних завдань, трудомісткість - 12 годин

Цілі курсу

 • Налаштування та ведення бухгалтерського обліку за допомогою конфігурації MASTER:Бізнес програмного рішення MASTER:Бухгалтерія.
 • Набуття цілісного і правильного розуміння про повний функціонал типової конфігурації MASTER:Бізнес і особливостей використання програми для виконання усіх бухгалтерських операцій.

Цільова аудиторія

 • Курс призначений для партнерів MASTER, які займаються продажем та впровадженням програмних рішень MASTER:Бухгалтерія. Облік для малого та середнього бізнесу.

Попередня підготовка

 • Необхідна наявність сертифікату про успішне закінчення курсу «Швидкий старт у MASTER:Бізнес»
 • До початку курсу, слухачам необхідно самостійно встановити програму «MASTER:Бухгалтерія. Облік для малого та середнього бізнесу». Інструкція зі встановлення програми надсилається всім зареєстрованим слухачам курсу, окремим листом.

Після проходження курсу слухачі будуть

 • Розуміти і знати ключові характеристики програмного рішення.
 • Виконувати бухгалтерські операції в програмі MASTER: Бухгалтерія
  • Відображати в програмі господарські операції з використанням повного функціоналу програмного рішення
  • Формувати всі необхідні первинні документи, а також реєструвати отримані первинні документи
  • Аналізувати облікову інформацію та розуміти способи накопичення її у програмі
  • Формувати регламентовану звітність (податкову, фінансову, оперативну)

Додаткова інформація про курс

 • Демонстрація роботи програми буде здійснюватися на прикладі компанії, основним видом діяльності якої є консалтинг та бізнес-консультування. Компанія має найманих працівників, відповідне матеріально-технічне забезпечення та є платником податків на загальних підставах.

Програма курсу

Модуль 1. Вступна частина

(3 відео, тривалість - 36 хв.)

 • Основна інформація про програмне рішення
 • Ключові характеристики програмного рішення
 • Базові принципи автоматизації

Модуль 2. Початок роботи з MASTER:Бізнес

(6 відео, тривалість - 1г. 43хв.)

 • Налаштування параметрів власної організації
  • Реєстраційні дані про власну організацію
  • Заповнення параметрів та довідників, необхідних для початку роботи в програмі
 • Огляд основних користувачів та ролей
  • Передналаштовані користувачі
  • Передналаштовані ролі 
 • Внесення початкових залишків
  • З таблиці Excel
  • З програми 1С
  • Вручну
 • Практичне завдання 

Модуль 3. Облік банківських операцій 

(5 відео, тривалість - 1г. 16хв.)

 • Термінологія модулю «Банк і каса»
 • Нормативно-довідкова інформація
 • Загальні принципи і механізми обліку
 • Налаштування параметрів для обліку безготівкових коштів 
 • Відображення в обліку операцій з руху безготівкових коштів
  • Облік надходження на п/р грошових коштів
   • Надходження на п/р грошових коштів від покупців
   • Поділ одного платежу на кілька договорів (рахунків)
   • Надходження на п/р безповоротної фінансової допомоги
   • Надходження на п/р коштів, повернених постачальником
  • Облік списання грошових коштів з п/р
   • Оплата за придбані послуги, ТМЦ та необоротні активи
   • Повернення помилково отриманих коштів
   • Списання з рахунку коштів за РКО
  • Звітність модулю «Банк і каса» (банк)
 • Практичне завдання 

Модуль 4. Облік касових операцій. Розрахунки з підзвітними особами.

(10 відео, тривалість - 1г. 32хв.)

 • Термінологія модулю «Банк і каса»
 • Нормативно-довідкова інформація
 • Загальні принципи і механізми обліку
 • Налаштування параметрів для обліку касових операцій
 • Відображення в обліку операцій з готівкою та розрахунків з підзвітними особами
  • Облік касових операцій
   • Видача готівки на придбання ТМЦ підзвітною особою
   • Оприбуткування готівки (виручка від реалізації ТМЦ)
   • Інвентаризація каси
  • Облік операцій з підзвітними особами:
   • Видача готівкових коштів підзвітній особі
   • Придбання ТМЦ підзвітною особою
  • Звітність модулю «Банк і каса» (каса)
   • Касова книга
   • Журнал реєстрації прибуткових касових ордерів
   • Журнал реєстрації видаткових касових ордерів
   • Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів
   • Інші системні звіти
 • Практичне завдання 

Модуль 5. Облік товарно-матеріальних цінностей

(16 відео, тривалість - 2г. 34хв.)

 • Термінологія модулю «Склад»
 • Нормативно-довідкова інформація
 • Загальні принципи і механізми обліку
 • Налаштування параметрів для обліку ТМЦ
 • Відображення в обліку операцій з ТМЦ
  • Облік операцій із придбання товарно-матеріальних цінностей
   • Придбання ТМЦ у постачальника (з ТЗВ)
   • Придбання ТМЦ (без ТЗВ) від постачальника
   • Придбання запасів підзвітною особою (короткий огляд, детальніше у – у модулі 4)
   • Надходження додаткових витрат на придбання ТМЦ, які не включаються у собівартість ТМЦ (Дт 200)
  • Облік складських операцій
   • Списання ТМЦ у негосподарській діяльності
   • Інвентаризація ТМЦ (списання нестач, оприбуткування лишків)
  • Облік операцій із реалізація запасів
   • Налаштування цін реалізації ТМЦ
   • Реалізація ТМЦ за цінами, нижче собівартості
   • Повернення ТМЦ від покупця
   • Повернення ТМЦ постачальнику
  • Операції з комісії
   • Отримання ТМЦ на комісію
   • Передача власних ТМЦ на комісію
  • Звітність модулю «Склад»
 • Практичне завдання 

Модуль 6. Облік взаєморозрахунків з контрагентами

(11 відео, тривалість - 2г. 09хв.)

 • Термінологія модулів «Продажі» і «Покупки» 
 • Нормативно-довідкова інформація
 • Загальні принципи і механізми обліку
 • Налаштування параметрів для обліку розрахунків з контрагентами
 • Відображення в обліку розрахункових операцій з контрагентами
  • Розрахунки з контрагентами за придбані послуги (підписка)
  • Розрахунки з контрагентами за послуги надані
  • Інші операції
   • Перенесення кредиторської заборгованості між різними договорами (у межах одного контрагента)
   • Інвентаризація розрахунків з контрагентами (акти звірки взаєморозрахунків)
   • Списання дебіторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності
   • Списання кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності
   • Відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1-ДФ
  • Звітність модулів «Продажі» і «Покупки» 
 • Практичне завдання 

Модуль 7. Облік операцій з іноземною валютою

(13 відео, тривалість - 2г. 48хв.)

 • Нормативно-довідкова інформація
 • Загальні принципи і механізми обліку
 • Налаштування параметрів для обліку валютних операцій
 • Відображення в обліку валютних операцій
  • Взаєморозрахунки з придбання ТМЦ та послуг у нерезидентів за іноземну валюту
   • Отримання послуг від нерезидента (без ПДВ)
   • Отримання послуг від нерезидента (з ПДВ)
   • Придбання ТМЦ у нерезидента (імпорт)
   • Розрахунки з митницею за митними платежами (по операції з імпорту ТМЦ)
  • Взаєморозрахунки за реалізовані ТМЦ та послуги нерезидентам, в іноземній валюті
   • Реалізація ТМЦ нерезиденту (експорт)
   • Реалізація послуг нерезиденту (на митній території України) (експорт)
   • Реалізація послуг нерезиденту (поза митною територією України) (експорт)
  • Облік грошових коштів в іноземній валюті
   • Продаж валюти
   • Придбання валюти
  • Операції в іноземній валюті з підзвітними особам (відрядження)
  • Переоцінка валюти (регламентна операція)
  • Аналітичні звіти по валютних рахунках, аналіз стану розрахунків у валюті
 • Практичне завдання 

Модуль 8. Облік необоротних активів та МНМА

(16 відео, тривалість - 3г. 13хв.)

 • Термінологія модулю «ОЗ та НМА» 
 • Нормативно-довідкова інформація
 • Загальні принципи і механізми обліку
 • Налаштування параметрів для обліку необоротних активів 
 • Відображення в обліку операцій з необоротними активами
  • Операції з обліку капітальних інвестицій
   • Придбання обладнання (без додаткових витрат)
   • Придбання обладнання, що потребує додаткових затрат для доведення його до стану готовності
  • Операції з обліку основних засобів
   • Передача ОЗ на консервацію
   • Переміщення ОЗ між підрозділами та МВО
   • Модернізація і поліпшення ОЗ
   • Поточний ремонт ОЗ
   • Переоцінка ОЗ
   • Продаж ОЗ
   • Передача у операційну оренду ОЗ
   • Інвентаризація ОЗ
   • Нарахування амортизації
  • Операції з обліку нематеріальних активів
   • Списання НМА, у зв'язку з його моральним зносом 
   • Продаж НМА
   • Інвентаризація НМА
  • Звітність модулю «ОЗ та НМА»
 • Практичне завдання 

Модуль 9. Податковий облік. Облік ПДВ 

(5 відео, тривалість - 1г. 00хв.)

 • Нормативно-довідкова інформація
 • Загальні принципи і механізми обліку
 • Налаштування параметрів обліку і облікової політики для цілей ПДВ
 • Відображення в обліку операцій з ПДВ
  • Нарахування податкових зобов’язань з ПДВ (формування податкових накладних)
   • Відображення ПДВ за послугами, отриманими від нерезидента
   • Здійснення формування виданих податкових накладних
   • Включення всіх виданих  податкових документів у декларацію звітного періоду
  • Відображення податкового кредиту з ПДВ
   • Здійснення імпорту необхідних вхідних податкових документів
   • Включення всіх отриманих вхідних податкових документів у декларацію звітного періоду
  • Формування податкової звітності з ПДВ (за місяць)
   • Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
   • Формування декларації з ПДВ
   • Подання декларації до органів ДФС
  • Звітність модулю «Податковий облік» 
 • Практичне завдання 

Модуль 10. Визначення результатів діяльності та закриття періоду. Регламентні операції

(7 відео, тривалість - 32хв.)

 • Загальні принципи і механізми обліку
 • Відображення в обліку регламентних операцій
  • Витрати майбутніх періодів
  • Розподіл та списання накопичених ТЗВ (Дт 200)
  • Валютна переоцінка (оглядово, детальніше – у модулі 7)
  • Розрахунок фінансового результату за звітний період
 • Процедура «закриття звітного періоду»
 • Практичне завдання

Модуль 11. Фінансова звітність

(2 відео, тривалість - 10хв.)

 • Форма 1 «Баланс»
 • Форма 2 «Звіт про фінансові результати»
 • Практичне завдання